• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Santa Maria Magdalena Parish (Magdalena)

Start Tour
Share

Details

Santa Maria Magdalena Parish (Founded 1820) Poblacion, Magdalena, 4007 Laguna

Feast Day: July 22

IKAPITONG ISTASYON: TINULUNGAN SI HESUS NI SIMON CIRENEO

N. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo.

S. Sapagkat sa pamamagitan ng Krus ay sinakop mo ang mundo.

Pagbasa (Mc 15:21)

Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Cirene na ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Hesus.

Pagninilay

Ang Diyos ay patuloy na naghihintay sa atin sa daan ng buhay. Kung minsan, kumakatok siya sa ating pintuan at humihiling na makibahagi sa ating hapag. Kung minsan, nakakasalubong natin siya, tulad ni Simon na taga-Cirene, at ito’y nagiging daan tungo sa pagbabagong buhay natin. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinangalanan ni Marcos ang mga anak ni Simon na sina Alexander at Rufo, mga Kristiyano. Ito ay upang ipakita sa atin ang biyaya ng pagbabago na tinanggap ni Simon sa ‘di inaasahang pagkasalubong niya sa Panginoon: ang biyaya ng pananampalataya. Si Simon ang kumakatawan sa pagsasama ng makalangit na biyaya at ng gawain ng tao. Sa huli, ipinakita sa atin ni Marcos ang isang tunay na alagad: “pinasan niya ang Krus ni Hesus.”

Panalangin

Ama naming mapagmahal, sa pagod ng iyong Anak isang dayuhan pa ang umalalay. Tulutan mo kaming ngalan niya ang tinataglay ay maging handa ring umagapay sa lahat ng taong sa iyo ay nawalay. Kapus man ang dila upang ikaw ay pasalamatan tulutan mong ika’y aming paglingkuran kapag kapwa’y dinadamayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong Anak na sa lahat ay tumatanggap. Amen. Ama Namin… Aba Ginoong Maria…. Luwalhati sa Ama

Tour Host

No reviews of Santa Maria Magdalena Parish (Magdalena)
Leave First Review

Reviews for Santa Maria Magdalena Parish (Magdalena)

There are currently no reviews for Santa Maria Magdalena Parish (Magdalena)
Scroll to top