• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Nuestra Señora de Candelaria Parish (Mabitac)

Start Tour
Share

Details

Founded 1618 Poblacion, Mabitac, 4020 Laguna

Feast Day: February 02

Facebook Page: https://www.facebook.com/candelariamabitac

Mga kapatid sa pasimula ng ating paglalakbay dapat nating isaalang-alang ang dahilan kung bakit natin aakuin ang banal na paglalakbay. Ang mga lugar na ating bibisitahin ay buhay na bantayog ng marubdob na pananampalatayang sambayanan ng Diyos. Marami ang nagtutungo doon upang palakasin ang kanilang pagnanais na mamuhay ayon sa tawag ng Ebanghelyo at kawanggawa. Tayo rin naman ay dapat magtaglay ng baon para sa mga naninirahan doon, ito ay ang ating mabuting halimbawa ng pananampalataya, pagasa at pag-ibig, at dahil dyan mapapalakas natin ang isa’tisa.

ANG BAGONG ISTASYON NG KRUS

N. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

S. Amen.

Panginoong Hesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa ginawa mong mga paghihirap para sa amin. Nawa’y sa pagsasagawa namin ng Via Crucis na ito lubos naming maunawaan at maramdaman din ang naramdaman mo. Sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mong ito, pinagsisihan namin ang aming mga kasalanan at mabago nawa namin ang anumang gawaing nakapagbibigay ng bigat, sakit at hirap na dinanas mo upang matubos kami sa kasalanan. Batid namin ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Dahil sa pag-ibig mo kami ay buong pusong nagsisisi sa mga salang nagawa namin dahil ang lahat ng ito ay labag sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesuskristo, ang kordero ng bago at walang hanggang tipan. Amen.

Tour Host

No reviews of Nuestra Señora de Candelaria Parish (Mabitac)
Leave First Review

Reviews for Nuestra Señora de Candelaria Parish (Mabitac)

There are currently no reviews for Nuestra Señora de Candelaria Parish (Mabitac)
Scroll to top